ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۰۱ سیدعلی بدیعی خیرآبادی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور ثبتی نمایش
۱۰۲ امیدرضا بیگدلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰۳ محسن تجلی نژاد استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كامپیوتر و فناوری اطلاعات نمایش
۱۰۴ علی جعفری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور بازرگانی نمایش
۱۰۵ علی اصغر خطیب استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۰۶ عطااله شاپوری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۷ حسن صادقپور مقدم استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق و الکترونیک و مخابرات نمایش
۱۰۸ حسین کریمی حسینی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ مهندسی آب نمایش
۱۰۹ نصیر گیفانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۱۰ مهدی مدرس اول استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۱۱ حسن نجفی سمنانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۱۲ مجتبی اسدآبادی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۳ سعید اشرف پور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۴ سعید باباخانی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۵ رحمان باغبان نژاد مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه نمایش
۱۱۶ حسن تقوائی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۷ محمدرضا حسین نژاد مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۸ رحیم خسروشاهی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی نمایش
۱۱۹ محمود دلپسند مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۰ هاشم رنگ آمیز طوسی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مهدی تیماجی محمدرضا سعیدی پور محسن کزازی
كشاورزی و منابع طبیعی
محمدحسین سالارپیشه
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir